Напрями науково-дослідної діяльності кафедри

Наукова діяльність

Наукові дослідження на кафедрі образотворчого мистецтва здійснюється відповідно до науково-дослідної теми «Мистецькі практики України в європейському культурному просторі» (Реєстраційний номер: 0116U003293),термін виконання: 2021-2026 н.р., керівник – доктор мистецтвознавства, професор Школьна Ольга Володимирівна))

В межах даної теми виділено такі напрями:

 • «Промислові виробництва Європи» – завідувач, професор кафедри Школьна О. В.
 • «Проблеми арт-дизайну в сучасній навчальній практиці ВНЗ України» – завідувач, професор кафедри Школьна О. В.
 • «Архітектура, монументально-декоративне мистецтво й скульптура країн Сходу» – завідувач, професор кафедри Школьна О. В.
 • «Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво Європи від Середньовіччя до сьогодення» – завідувач, професор кафедри Школьна О. В., професор Ковальчук О. В.
 • «Творчі пошуки українських митців у контексті сучасних європейських мистецьких практик» – завідувач, професор кафедри Школьна О. В., доцент Коновалова О. В., доцент Ситник І. В., старший викладач Стрельцова С. В.
 • «Культура України у контексті європейського розвитку» – доцент кафедри Братусь І. В.
 • «Мистецький експеримент як складова розвитку сучасного живопису України» – доцент Крюкова Г.О., старший викладач Липовецька Є. Ю., викладач Крюк О. О., викладач Попінова О. М., викладач Качуровська Д. Ю.

Наукові розробки науково-педагогічних працівників кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань і наукових студентських досліджень.

Викладачі кафедри регулярно беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, науково-практичних семінарах з мистецтвознавства, є авторами наукових публікацій у провідних вітчизняних та зарубіжних збірках наукових праць, періодичних наукових виданнях.

В 2020 році старшим викладачем (тепер доцентом) Зайцевою В. І. здобуто науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (Диплом ДК № 055983 від 26 лютого 2020 р.), тема дослідження: «Художня інтерпретація літературних образів Івана Котляревського у культурно-історичному контенті кінця ХІХ–ХХ століття»

Молоді викладачі кафедри образотворчого мистецтва продовжують навчання в аспірантурі, здобуваючи науковий ступень доктора філософських наук. Так, були підготовлено і захищено дослідження старшого викладача Барбалат Олександри Володимирівни: «Взаємозв’язок візантійського та давньоруського ювелірного мистецтва: типологічний ряд виробів, стилістика, художньо-образні особливості» (науковий керівник професор Школьна Ольга Володимирівна, диплом доктора філософії зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація серії Р23 №001562 від 06 листопада 2023 р.), й доцента Ситник Ірини Володимирівни «Художня діяльність Тетяни Яблонської в українському образотворчому мистецтві Х – початку ХХІ століть» (науковий керівник доцент Коновалова Ольга Володимирівна, диплом доктора філософії зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація серії Р23 №001561 від 06 листопада 2023 р.).

Підготовлено до захисту дисертацію здобувачки аспірантури Дєточки Ольги Михайлівни «Мистецтво тонкої кераміки Великобританії кінця XVIII – початку ХХ століть: основні художньо-промислові центри, специфіка формотворення та декорування» (науковий керівник професор Школьна Ольга Володимирівна). Проводиться підготовка низки інших наукових досліджень здобувачів у межах роботи аспірантури зі спеціальності 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник Школьна Ольга Володимирівна здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями, під її керівництвом за останні 7 років 14 аспірантів і докторантів успішно захистили дисертації.

Зокрема, за спеціальностями 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство), 26.00.01 – Теорія та історія культури (історичні науки), 17.00.07 – Дизайн, 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, рецензує магістерські роботи, збірки матеріалів науково-практичних конференцій, автореферати дисертаційних досліджень, номінаційні досьє, що подаються до списку нематеріальної культурної спадщини в ЮНЕСКО.

Активно розвивається наукова школа Школьної О.В. «Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну», що вже сумарно налічує 20 осіб. Розвиваються наукові школи декана Факультету образотворчого мистецтва і дизайну, професора кафедри образотворчого мистецтва Ковальчука Остапа Вікторовича та доцента кафедри Коновалової Ольги Володимирівни.

Також Школьна Ольга Володимирівна впродовж 2022 – 2023 рр. брала участь у журі Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН секції мистецтвознавства, бере активну участь у роботі Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з нематеріальної культурної спадщини, роботі журі конкурсу на здобуття премії імені Катерини Білокур при Державному агентстві України з питань мистецтв та мистецької освіти.

До наукових розвідок кафедри також залучені здобувачі-художники та аспіранти-мистецтвознавці. Здобувачі освітніх програм різних рівнів є учасниками та переможцями наукових конкурсів з-поміж студентів. Зокрема, 2022 р. Кулеш Аліса та Мазур Ксенія були переможцями в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт КНУТД з напрямку «Дизайн. Образотворче, мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (науковий керівник – професор Школьна О.В.).

У грудні 2023 р. були подані 2 роботи до всеукраїнського Відкритого конкурсу наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія». За результатами останнього диплом ІІІ ступеня отримали двоє здобувачів.

А саме: Богацька Анжеліка Олександрівна, студентка 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньої-професійної програми «Образотворче мистецтво» Факультету образотворчого мистецтва і дизайну (науковий керівник Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач, професор кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну).

Також диплом ІІІ ступеня виборола й Головченко Дар’я Валеріївна, студентка 2-го року навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітньої-професійної програми «Образотворче мистецтво» Факультету образотворчого мистецтва і дизайну (науковий керівник Коновалова Ольга Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну). Дипломи від 31 січня 2024 р., м. Львів.

Напрями діяльності наукового гуртка:

 1. Виступи на наукових конференціях та семінарах.
 2. Проведення круглих столів.
 3. Організація, проведення та участь у заходах з академічної доброчесності.
 4. Організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах, відкритих лекціях, показах, дебатах та інших заходах у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства.
 5. Друк у періодичних та неперіодичних виданнях студентських наукових праць у галузі образотворчого мистецтва та мистецтвознавства.

Так, за 2018–2024 р. здобувачі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» прийняли участь у близько 100 науково-практичних конференціях, що підтверджено опублікованими матеріалами. Вони беруть участь у міжнародних освітніх поїздках Зокрема, 2020 р. кафедрою було організовано відвідини Риму, де здобувачі мали змогу дослідити найбільш мальовничіші куточки Давнього Риму, обстежити музеї, галереї, архітектуру доби Ренесансу, Бароко, Класицизму.

Здобувачі першого-другого освітніх рівнів (бакалаврського і магістерського) також аналізують вистави, мистецькі проєкти, арт-хаби, досліджують проблемні питання з методики образотворчого мистецтва, вивчають наукові праці вчених, беруть активну участь в обговореннях освітніх програм разом з усіма зацікавленими сторонами освітнього процесу, виїзних занять.

Вони також разом із аспірантами відвідують диспути, наукові семінари, засідання, беруть участь у студентських наукових конференціях – основні форми роботи наукового гуртка. Результати наукових досліджень студентів стають основою для написання пояснювальних записок до творчих (магістерських) робіт.

З метою вдосконалення теоретико-методологічного рівня науково-педагогічних працівників випускової кафедри образотворчого мистецтва проводяться наукові дискурси в рамках засідань кафедри, де розглядаються актуальні питання, пов’язані з проблемами інноваційних методик викладання образотворчих дисциплін, формування особистості художників умовах діяльності сучасного університету, організовуються лекції запрошених фахівців, бліц-повідомлення концепції власних наукових розробок співробітників Факультету, майстер-класи з методології наукових досліджень тощо.

Науково-організаційна робота випускової кафедри образотворчого мистецтва забезпечується участю науково-педагогічних працівників цього струкетурного підрозділу Факультету в роботі його Вченої ради (завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства Школьна О. В. та кандидат філологічних наук, доцент Братусь І. В.). Також декан Факультету, професор Ковальчук О. В. та завідувач, професор кафедри образотворчого мистецтва Школьна О. В. беруть активну участь у роботі Великої вченої ради Університету.

Проводиться робота із вищими навчальними закладами-партнерами щодо стажування, профорієнтаційні заходи з науковою складовою для здобувачів коледжів, виявлення абітурієнтів до аспірантури. Також співробітниками кафедри ведеться постійна співпраця зі стейкхолдерами, здійснюється консультування викладачів мистецьких дисциплін інших кафедр, проводяться круглі столи, апробації науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.

Викладачі кафедри співпрацюють з професорсько-викладацьким складом Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Основні напрями співпраці:

 1. Проведення спільних науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень.
 2. Підготовка та публікація у спеціалізованих виданнях сторін наукових статей.
 3. Організація спільних науково-практичних заходів, семінарів, конференцій, круглих столів, обмін досвідом.
 4. Сприяння проведенню стажування викладачів відповідних кафедр і підрозділів сторін.
 5. Організація та проведення науково-методичних семінарів та конференцій.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри також здійснюється шляхом проведення майстер-класів з живопису, рисунку, художньої кераміки, графіки, які традиційно проводяться викладачами під час участі у Міжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсах та фестивалях, зокрема тих, котрі неодноразово проводилися у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка.

Так, у рамках круглого столу «Шевченко. Київ. Весна» з доповідями виступили представники провідних педагогічних та мистецьких установ м. Києва: В. Піддячий (с. н. с., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), О. Кисла, О. Ковтуненко, В. Одинцова, І. Осовська, О. Науменко, Н. Стасенко (вчителі дитячої художньої спеціалізованої школи ім. Т. Г. Шевченка).

В межах круглого столу студент спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» Б. Очерклевич провів майстер-клас «Основи станкової графіки (ліногравюра)», в рамках Всеукраїнського конкурсу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва «Мальовнича Україна: минуле і сучасність» для учасників конкурсу було проведено майстер-класи з кераміки, станкової графіки, ебру, олійного живопису, пастелі, батику та гобеленоплетіння.

Вирішення методичних питань з огляду на новітні тенденції в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві та графіці на кафедрі образотворчого мистецтва здійснюється шляхом вивчення передового досвіду провідних майстрів-художників. Для цього кафедра образотворчого мистецтва організовує творі зустрічі та майстер-класи з живописцями, скульпторами, граверами відомих вищих навчальних закладів України.

Крім того, активною є мистецька творча діяльність професорсько-викладацького складу означеної кафедри. Викладачі беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських виставках, конкурсах і фестивалях як членів журі, у записах теле- та радіопередач, різноманітних мистецьких акціях і проєктах. Співробітники кафедри є авторами наукових монографій, начальних посібників для мистецьких закладів України. Крім того, представники професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачі аспірантури беруть активну участь у міжнародних науков-творчих проєктах, зокрема в межах угоди про міжнародну співпрацю з Музеєм Шевченка в Торонто, Канада (професор О.В. Школьна, аспірантка М. К. Пугаченко) й проводять відкриті лекції, майстер-класи і виставки (старший викладач кафедри О. В. Барбалат, Польща, Словаччина).

Науково-дослідна та творча діяльність науково-педагогічних працівників випускової кафедри представлена у 

Науково-дослідна робота випускової кафедри образотворчого мистецтва

Наукова робота

 • Виконання наукового корпоративного стандарту: наукометрія; публікації у фахових виданнях; участь у конференціях; монографії:

Публікації у:

наукових виданнях (у т.ч. зарубіжних), включених до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science

 1. Gizun A., Hriha V., Zharova O., Monashnenko A., Bratus I. Information and psychological confrontation in Belarus during the revolutionary events since the beginning of August 2020 / CMiGiN 2022. Kyiv, 2022. 266-279.
 2. Kuzmenko H., Konovalova O., Nikolaienko Y., Zaitseva V., Rudencenko A., Buihasheva A. The Impact of Digital Technologies on Training. Art Students to Achieve Sustainable Development Goals. Revista de la Universidad del Zulia. Volume14. Issue41. Pр. 345-364.
 3. Shkolna O. V., Sosik O. D., Hurenko M. O., Diachenko R. V., Zaitseva V. I.Painted eggs in the Muslim and Christian traditions. Journal of European Studies. 2023. Volume 53, Issue 3, September 2023. Pp. 1–15. https://doi.org/10.1177/00472441231205728
 4. Shkolna O., Kapitan L. Ancient Ukrainian jewelry "yagnusоk" as monuments of the 17th – early 21st centuries. Східноєвропейський історичний вісник / East Europian Historical Bulletin. Вип. 29, Issue 29. Drohobych, 2023. Pp. 35–55
 5. Shkolna O., Tymoshenko Y. The Everyday life of Nobility the Rzeczpospolita in the 17th and 18th centuries: Hairstyle, Beauty Tools and Clothes. Східноєвропейський історичний вісник / East Europian Historical Bulletin. Вип. 27, Issue 27. Drohobych, 2023. P. 8–29. DOI 10.24919/2519-058X.27.281557
 6. Shkolna O.; Dietochka O.; Revenok N.; Kashshay O.; Puhachenko M. The British tradition of tea drinking from Ceramic Cups. Ceramics: Art and Perception. 2023. Issue 121. Pр. 84-89.
 7. Романенкова Ю. В, Братусь І. В., Аррая Беріос Н. В. Bookplate in the context of Ukrainian printmaking at the turn of the XX and XXI centuries: Typological aspect. Journal of Graphic Engineering and Design, 2023. (14(2)). с. 23-29. (Scopus)

Фахових наукових виданнях, включених до затвердженого переліку МОН України та наукометричних виданнях інших країн

 1. Братусь І. В., Кузьменко Г. В. Габітус головного героя у романі Жана-Поля Сартра «Нудота». АРТ-платФОРМА, 7(1), 2023. 275-302.
 2. Shkolna O. Traditional Wood carvings by georgian Artist Vladimer Vepkhvadze. Studies in Art Criticism. Issue IX. Batumi, 2022/2023. PP. 151–167.
 3. Shkolna O., Izoriya M. The mirrored Interiors of the Tarkhan-Mouravi Estate of the early – mid 19th century. International Science-Pedagogical Journal of Georgian Technical University. Tbilisi, 2023. №3. Pp. 62-79.
 4. Shkolna О., Kovalchuk О. Portsheses and Gazebos in the Traditions of Road Transport in Europe of the Baroque Era. Culture and Arts in the Modern World, №49. Подано до друку на вересень 2024 р.
 5. Sydoruk T., Gubich M., Popinova O., Bratus I. Some aspects of the establishment of art education in Ukraine. Grail of Science, 32, 2023. P. 403-405.
 6. Братусь І. В., Волкова А. М., Сидорук Т.С., Губіш М.В. Складнощі підвищення ефективності навчання шляхом впровадження цифрового контенту (на прикладі використання YouTube та TikTok). Грааль науки: Міжнародний науковий журнал, 2023. № 34. С. 313-316.
 7. Братусь І. В., Гунька А. М. Формування цифрового мистецького відбитку діяльності (на прикладі вікі-сторінки про українського митця Їжакевича Івана Сидоровича). Грааль науки: Міжнародний науковий журнал, 2023. II Correspondence International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS. № 33. С. 459-460.
 8. Братусь І. В., Гунька А. М. Образ смерті в романі Жана-Поля Сартра «Нудота». Арт-Простір, 4, 2023. (прийнята до друку).
 9. Братусь І. В., Кузьменко Г. В. Принцип енантіодромії в романі Жана-Поля Сартра «Нудота». АРТ-платФОРМА, 8, 2023. (прийнята до друку)
 10. Братусь І. В., Кузьменко Г. В., Волкова А. М. Деякі аспекти використання штучного інтелекту в українському навчальному процесі Грааль науки: Міжнародний науковий журнал», 2023. № 34. С. 278-282.
 11. Волкова А. М. Графічні ілюстрації до творів Т. Г. Шевченка у мистецькому доробку Івана Їжакевича. АРТ-платФОРМА, 8, 2023. (прийнято до друку)
 12. Гунька А. М. Шрифтові композиції Івана Їжакевича в оформленні періодики кінця ХІХ – початку ХХ століть. АРТ-платФОРМА, 7(1), 2023. 228-242.
 13. Кротова Т. Ф., Крюк О.О. Стилетворчі засади форм срібного і фарфорового посуду ХVIII–XIX століть. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ: Науковий збірник, 2023. Вип. 46. с. 8-11.
 14. Михалевич В. В., Братусь І. В. Образ жінки у сатиричній графіці українського часопису «Червоний перець» під час становлення радянського режиму 20-30 рр. XХ століття. АРТ-платФОРМА, 7(1), 2023. 124-141.
 15. Роготченко Олексій Олексійович, Ковальчук Остап Вікторович, Крюк Олександр Олексійович. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТОНКОКЕРАМІЧНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Український мистецтвознавчий дискурс. 2023. №4. С. 88-92.
 16. Роготченко О.О., Шмагало Р.Т., Коновалова О.В., Юр М.В., Руденченко А.А. Австралійські опали у творчості сучасного українського ювеліра Максима Столяра. Art and Design, №1(21), КНУТД. 2023. С. 45–52.
 17. Романенкова Ю.В., Стрельцова С.В. Антологія польоту у творчості Олега Денисенка. АРТ-платФОРМА, Том 7, №1(2023). С. 99-123.
 18. Руденченко А., Крюкова Г. Традиціні українські розписи в оздобленні фарфору-фаянсу другої половини ХХ століття. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ: Науковий збірник, 2023. Вип. 46. С. 227-230.
 19. Руденченко Алла Андріївна, Липовецька Євгенія Юріївна, Попінова Оксана Миколаївна. ВИВЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ РОЗПИСІВ У ТОНКІЙ КЕРАМІЦІ В ПРОГРАМАХ 3 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА. Український мистецтвознавчий дискурс. 2023. №4. С. 93-97.
 20. Стрельцова С. В. Гесографія – мистецька інновація Олега Денисенка. АРТ-платФОРМА, 2023. Вип. 2(8). С. 198-218.
 21. Стрельцова С.В. Втілення сучасних графічних образів у мистецьких експериментах Олега Денисенка (еколін). Науковий журнал «Український мистецтвознавчий дискурс», 2023. №7. С. 29-38.
 22. Стрельцова С.В. Левкас у творчому доробку Олега Денисенка: експериментаторство як втілення давніх традицій. АРТ-Простір: науковий журнал. № 4. (прийнято до друку)
 23. Стрельцова С.В. Символізм художньої мови та принципи образотворення в артбуках Олега Денисенка. Альманах «Культура і сучасність», НАКККіМ, №1, 2023. С. 144-149.
 24. Школьна О., Ковальчук О. Баламути – традиційні українські ювелірні прикраси ХІХ – початку ХХІ століть. Деміург. 2023. Том 2. №7. С. 78–85.
 25. Shkolna1 O, Kovalchuk O. Morčić, Moretto, Mohrenbüste, and Blackamoor as a Manifestation of Orientalism in European Jewellery Art. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Мистецтвознавство. 2023. Вип. 49. С. 34–47.

Виступи на Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах тощо

 1. Гунька А. М. Графічні ескізи образів євангелістів Матвія, Луки, Марка, Іоана у творчості Івана Їжакевича за матеріалами ЦДАМЛМ України. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва», 18 січня 2023 року.
 2. Гунька А. М. Ілюстрації казок в творчості Івана Їжакевича. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. C. 44-46.
 3. Коновалова О.В. Рефлексія кліпової свідомості в живописних полотнах київського художника Сергія Корнієвського. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України (11 травня 2023 року, м. Київ).
 4. Липовецька Є. Ю. Компетенції з мистецтва художнього ткацтва як складова професійної компетентності майбутнього фахівця декоративно-прикладного мистецтва. Мистецтво в реаліях сучасної освіти: Х Всеукраїнська науково-практична конференція, 25 – 26 травня 2023 р. (м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка).
 5. Липовецька Є. Ю. Сучасні техніки малювання – мальовничий шлях до внутрішньої гармонії. І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток освіти в європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи», м. Ніжин, 2-3 листопада 2023 р.
 6. Романенкова Ю.В., Стрельцова С.В. Науковий ступінь: мета чи інструмент, нагорода чи тавро? Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану», м. Львів-Торунь, 30 вересня 2023 року.
 7. Стрельцова С.В. Етномотиви левкасів Олега Денисенка як прояв національної ідентичності. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 125-127.
 8. Школьна О. Брати Кричевські – новатори і подвижники українського етнодизайну: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. «Національна модель українського дизайну: до 150-річчя з Дня народження Василя Кричевського», квітень-червень 2023 р. Київ: КНУКіМ, 2023.С. 16–
 9. Школьна О. В. Баламути в етнокультурних традиціях українців ХІХ – початку ХХІ століть. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. C. 155-159.
 10. Школьна О. Споживчі запити населення України на золоті прикраси за даними маркетплейсу OLX: мат-ли Всеукр. конф. ЛНАМ «Дослідження мистецтва і мистецтво як дослідження», 15–16 листопада 2023 р. Львів: ЛНАМ, 2023. С. 17–18.
 11. Школьна О. Поширення моди на ювелірні прикраси як індикатор міграційних процесів в мистецтві Північної та Східної Європи 1950-х – 2020-х рр. (на прикладі сережок-«Лір»). Мат-ли Міжн. наук. симпозіуму «Вимушена міграція у ХХІ ст.: виклики, цінності, рефлексії», 1-3.12.2023 р. Аугсбург,2023. С. 14–16.
 12. Школьна О. В. «Метавсесвіт української кераміки: дослідницька лабораторія». Круглий стіл «Метавсесвіт української кераміки: питання збереження, реконструкції, оцифрування, експонування в умовах інформаційних викликів», Київський університет імені Бориса Грінченка, 11 грудня 2023 р.
 • Наукові видання Університету:

Змінено формат видання наукового журналу «АРТ-простір» з друкованого на електронне (Затверджено рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка, протокол № 10 від 25.10.2021 р.).

Оновлено структуру наукового журналу «Арт-простір»:

Розділи:

1. Актуальні питання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

2. Дизайн як соціокультурний феномен.

3. Культурологічні виміри мистецтва.

Наразі укомплектовано випуск № 4, до якого увійшло 18 статей авторів з різних міст України, крім того, авторів з інших країн, в тому числі – англомовні статті. Затверджено Вченою радою факультету у грудні 2023 р. Проведено зовнішнє сліпе рецензування провідними науковцями, укомплектовано склад рецензентів. Збірник готується до подання на затвердження Вченою  Радою Університету на початку 2024 р. з урахуванням нової назви реорганізованого університету (Відповідальні Зайцева В. І., Романенкова Ю. В., Братусь І. В.).

 • Діяльність наукових шкіл:

В рамках наукової школи «Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну» (Науковий керівник: Школьна Ольга Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва) один здобувач третього (освітньо-наукового) рівня захистив дисертаційне дослідження:

 1. Барбалат О. В. Канд. дис. «Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, галузь знань 02 Культура і мистецтво (Захист відбувся 11.10.2023 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.133.036 у Київському університеті імені Бориса Грінченка)
 2. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня
  1. Ситник І. В. Канд. дис. «Творча діяльність Тетяни Яблонської у контексті культурно-мистецьких процесів України середини ХХ–початку ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, галузь знань 02 Культура і мистецтво (Захист відбувся 17.10.2023 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.133.035 у Київському університеті імені Бориса Грінченка) / Кер. Коновалова О. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва.
  2. Кукіль Н.О. Дис. «Концептуальне спрямування та художньо-стильові особливості монументального живопису Григорія Синиці 1960–1980-х років» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, галузь знань 02 Культура і мистецтво (Захист відбувся 05.06.2023 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури) / Кер. Ковальчук О. В., кандидат мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва.
 3. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад:
 4. Коновалова О. В. Офіційний рецензент дисертації Барбалат Олександри Володимирівни «Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному мистецтві України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, галузь знань 02 Культура і мистецтво (Захист відбувся 11.10.2023 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.133.036 у Київському університеті імені Бориса Грінченка)
 5. Школьна О. В. Головування у разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 26.133.035 у Київському університеті імені Бориса Грінченка по захисту дисертації Ситник Ірини Володимирівни, «Творча діяльність Тетяни Яблонської у контексті культурно-мистецьких процесів України середини ХХ–початку ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, галузь знань 02 Культура і мистецтво, 17.10.2023 р.
 6. Школьна О. В. Офіційне опонування по дисертації Приходько Ксенії Олександрівни «Формування дизайну інтер’єрів коворкінг-центрів (на прикладі міст України)», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 — дизайн в КНУКіМ, привселюдний захист якої відбувся у разовій раді КНУКіМ 10 лютого 2023 р., диплом Н23 №000256 від 10 лютого 2023 р.
 7. Школьна О. В. Офіційне опонування по дисертації Новікової Ольги Валентинівни «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація в НАОМА, привселюдний захист якої відбувся у разовій раді НАОМА 12.06.2023 р., диплом Н23 №000830 від 12 червня 2023 р.
 8. Школьна О. В. Офіційне опонування по дисертації Дмитренко Наталії Віталіївни «Іконографія, семантика та стиль сюжету «Таємна вечеря» у візантійському мистецтві», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 023 – образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація в НАОМА, привселюдний захист якої відбувся у разовій раді НАОМА 01.12.2023 р., диплом Н23 №001976 від 1 грудня 2023 р.
 • Організація науково-дослідної діяльності здобувачів (робота наукових гуртків, участь студентів у конференціях, публікації тощо):
 1. Веденяпіна Д.В. Роль флореальних мотивів в історії та мистецтвознавстві. Формування науки: стан і перспективи розвитку в умовах сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24-25 березня 2023 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 7-9.
 2. Деркач Д.Р. Цегляний стиль в архітектурній забудові Києва XIX століття. Формування науки: стан і перспективи розвитку в умовах сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24-25 березня 2023 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 10-11.
 3. Пурик Л.П. Французька книга художника кінця XIX – початку XX століття Формування науки: стан і перспективи розвитку в умовах сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24-25 березня 2023 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 20-24.
 4. Сідіченко Г.В. Образ української жінки в портретному живописі ХІХ–ХХ століття. Теоретичні та практичні дослідження в галузі гуманітарних і природничих наук. Матеріали науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 24-25 лютого 2023 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 12-15.
 5. Гвоздік Т. Роль мистецької практики в сучасному навчанні. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 29-30.
 6. Головченко Д. Фентезі Дж. р. р. Толкіна як джерело сучасної візуальної культури. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 31-35.
 7. Гриньов Ю. Образотворче мистецтво як освітній компонент системи мистецької освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 36-39.
 8. Гураль Л.М. Українcький живопиcний натюрморт у творчоcті художників доби Нeзалeжноcті. Формування сучасного наукового простору: теорія і практика: матеріали науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27-28 жовтня 2023 р.). Одеса: Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 31-33.
 9. Загорулько А. Соціополітичні аспекти творчості Жанни Кадирової. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 50-53.
 10. Коваль В. Особливості орнаментики народного гобелену, як прояв культурної ідентичності українців. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 57-59.
 11. Кулеш А. Творчість Микити Кадана в контексті розвитку сучасного образотворчого мистецтва України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 63-66.
 12. Cеменишена Є. Розвиток мистецтва вирізування з паперу рейзеле на теренах України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 111-114.
 13. Семиліт В. Генеза імпресіонізму в Україні XIX – XX століть. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 115-118.
 14. Черніченко К. Інноваційні можливості 3D-моделювання у фолкарті та етнодизайні України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 146-149.
 • Заходи присвячені питанню академічної доброчесності

Бесіди зі здобувачами під час вступних лекцій та практичних занять щодо плагіату в науці та мистецтві.

Круглий стіл «Плагіат і сучасна інтерпретація мистецьких творів», 26 жовтня 2023 р. в межах роботи наукового товариства Факультету образотворчого мистецтва і дизайну.

 • Аспірантура: (кількість аспірантів (б/к), кількість публікацій)
 • Волкова А. М., аспірант ІV року навчання, навчання поза аспірантурою. Тема дисертації: «Графічна спадщина Івана Їжакевича в мистецькому просторі України кінця ХІХ – першої половини ХХ століть»

Публікації:

 1. Гунька А. М. Шрифтові композиції Івана Їжакевича в оформленні періодики кінця ХІХ – початку ХХ століть. АРТ-платФОРМА, 7(1), 2023. 228-242.
 2. Братусь І. В., Гунька А. М. Формування цифрового мистецького відбитку діяльності (на прикладі вікі-сторінки про українського митця Їжакевича Івана Сидоровича). Грааль науки: Міжнародний науковий журнал, 2023. II Correspondence International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS. № 33. С. 459-460.
 3. Волкова А. М. Графічні ілюстрації до творів Т. Г. Шевченка у мистецькому доробку Івана Їжакевича. АРТ-платФОРМА, 8, 2023. (прийнято до друку)
 4. Гунька А. М. Графічні ескізи образів євангелістів Матвія, Луки, Марка, Іоана у творчості Івана Їжакевича за матеріалами ЦДАМЛМ України. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва», 18 січня 2023 року.
 5. Гунька А. М. Ілюстрації казок в творчості Івана Їжакевича. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. C. 44-46.
 • Дєточка О. М., аспірант ІV року навчання, дфн, бюджет. Тема дисертації: «Мистецтво тонкої кераміки Великобританії кінця ХVIII – початку ХХ століть: основні художньо-промислові центри, специфіка формотворення та декорування»

Публікації:

 1. Дєточка О. М. Специфіка технології одрукування в оздобленні тонкої кераміки Англії другої половини XVIII – початку XIX століть. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 47-49.
 2. Дєточка О. М. Писанкарство в Україні: давні техніки та сучасне переосмислення Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ, 21–22 квітня 2023 р.
 3. Shkolna O., Dietochka O., Revenok N., Kashshay O., Puhachenko M. The British tradition of tea drinking from Ceramic Cups. Ceramics: Art and Perception. 2023. Issue 121. Pр. 84-89.
 4. Дєточка О. Традиція зображування монархинь Великобританії в декоруванні тонкої кераміки кінця ХVІІ – ХХ століть. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. 2023. №49. С. 8-16.
 5. Дєточка О. Взаємозв’язок мистецтва тонкої кераміки Англії та України. Тези Всеукр. наук.-практ. конф. «Дослідження мистецтва і мистецтво як дослідження», ЛНАМ, 15-16 листопада 2023 р. С. 22-23.
 6. Дєточка О. Інноваційні риси формотворення і розписів тонкої кераміки Англії та України ХІХ – початку ХХ століть. Круглий стіл «Метавсесвіт української кераміки: питання збереження, реконструкції, оцифрування, експонування в умовах інформаційних викликів», Київський університет імені Бориса Грінченка, 11 грудня 2023 р.
 • Стрельцова С. В., аспірант ІV року навчання, навчання поза аспірантурою. Тема дисертації: «Трансформації образно-символічної мови у графіці Олега Денисенка».

Публікації:

 1. Романенкова Ю.В., Стрельцова С.В. Антологія польоту у творчості Олега Денисенка. АРТ-платФОРМА, Том 7, №1(2023). С. 99-123.
 2. Стрельцова С.В. Втілення сучасних графічних образів у мистецьких експериментах Олега Денисенка (еколін). Український мистецтвознавчий дискурс, 2023. №7. С. 29-38.
 3. Стрельцова С.В. Символізм художньої мови та принципи образотворення в артбуках Олега Денисенка. Альманах «Культура і сучасність», НАКККіМ, №1, 2023. С. 144-149.
 4. Стрельцова С. В. Мистецькі інновації Олега Денисенка: технологічні пошуки. АРТ-платФОРМА, 2023. Вип. 2(8). С. 198-218.
 5. Стрельцова С.В. Левкас у творчому доробку Олега Денисенка: експериментаторство як втілення давніх традицій. АРТ-Простір: науковий журнал. № 4. (прийнято до друку).
 6. Стрельцова С.В. Етномотиви левкасів Олега Денисенка як прояв національної ідентичності. Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 125-127.
 7. Романенкова Ю.В., Стрельцова С.В. Науковий ступінь: мета чи інструмент, нагорода чи тавро? Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану», м. Львів-Торунь, 30 вересня 2023 року.
 • Бондаренко В.М., аспірант ІІІ року навчання, дфн, бюджет. Тема дисертації: «Художні досягнення Миколи Глущенка: особливості українського та закордонних періодів творчості (1920–1970-ті рр.)».

Публікації:

 1. Бондаренко В. М. Виставкова діяльність Миколи Глущенка в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Мистецтвознавство. Вип. 58. С. 61-66.
 2. Бондаренко В. М. Український пейзаж у творчості Миколи Глущенка. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 11-14.
 3. Бондаренко В. М. Мистецька діяльність Миколи Глущенка у Будинку творчості і відпочинку «Седнів»». Міжнародна наукова конференція: Напрями розвитку культури й мистецтва в Україні та в Республіці Польща, 6-7 грудня 2023 р.
 • Пугаченко М. К., аспірант ІІІ року навчання, зфн, контракт. Тема дисертації: «Скляні прикраси в українському народному костюмі ХVІІІ – початку ХХI століть: типологія, технологія та композиція»

Публікації:

 1. Shkolna O., Dietochka O., Revenok N., Kashshay O., Puhachenko M. The British tradition of tea drinking from Ceramic Cups. Ceramics: Art and Perception. 2023. Issue 121. Pр. 84-89.
 2. Пугаченко М. К. Венеціанські намистини в колекції музею етнографії та художнього промислу м. Львів. Мистецтво та освіта в контексті національних традицій та сучасних трансформацій: Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція, 9 листопада 2023 р.
 3. Пугаченко М. К. Постановка «Вправи з дипломатією» як приклад інтеграції української сучасної казки до польського театрального експерименту. I Міжнародна науково-практична конференція ТНУ до 160-річчя від дня народження В.І. Вернадського, 16–17 березня 2023 р.
 4. Пугаченко М. К. Приклади поєднання художніх силікатів різної ґенези в одній композиції античних намист, знайдених в Криму. Круглий стіл «Метавсесвіт української кераміки: питання збереження, реконструкції, оцифрування, експонування в умовах інформаційних викликів», Київський університет імені Бориса Грінченка, 11 грудня 2023 р.
 5. Пугаченко М. К. Художні особливості декорування скляних браслетів періоду середньовіччя, знайдених на території Галичини. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 96-98.
 • Панченко Д. О., аспірант ІІ року навчання, зфн, контракт. Тема дисертації: «Одеська художня школа середини ХIX – початку ХХІ століть: етапи розвитку, інфраструктура, провідні майстри»

Публікації:

 1. Панченко Д. О. Етнокультурне мистецтво Одещини в творчості Ростислава Палецького. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 91-92.
 • Снігур В. І., аспірант ІІ року навчання, дфн, бюджет. Тема дисертації: «Віртуальна та доповнена реальність як компонент сучасного образотворчого мистецтва України та Європи»

Публікації:

 1. Снігур В. І. Scientific internship on “Teaching and research at the autonomous university of the Republic of Poland: traditions and innovations” in Jesuit University Ignatianum in Krakow (Republic of Poland). Міжнародне стажування, 2023.
 2. Снігур В. І. Круглий стіл: «УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ: БАЛАНС МІЖ ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ», 2023.
 3. Снігур В. І. Virtual and augmented reality technologies in the fine arts of the first half of the XXI-st century: historiographical review. Арт-Простір, 4. 2023.
 4. Снігур В. І. Authorship of ai-generated works in artistic domain. Грааль науки: Міжнародний науковий журнал», 2023. II Correspondence International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC VECTOR OF VARIOUS SPHERE’ DEVELOPMENT: REALITY AND FUTURE TRENDS. № 33. С. 426-432.

Цисарський В.Д., аспірант ІІ року навчання, дфн, контракт. Тема дисертації: «Втілення сучасних форм образотворчого мистецтва засобами цифрових технологій».

Публікації:

 1. Цисарський В.Д. Проблеми етичності використання робіт художників для тренування ai-моделей та проблема конкуренції таких моделей і художників на комерційному ринку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України», м. Київ, 11 травня 2023 року. С. 138-142.
 2. Белнакіта У. М., аспірант І року навчання, зфн, контракт. Тема дисертації: «Мотиви східних килимів у європейському живописі ХV–початку ХХ століть: джерела інспірацій, художні особливості».
 3. Белнакіта У. СХІДНІ КИЛИМИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ЄВРОПИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ: Науковий збірник, 2023. Вип. 46. С. 238-243.
 4. Боровик Д. С., аспірант І року навчання, дфн, бюджет. Тема дисертації: «Творчість Віталія Куликова у контексті розвитку Харківської художньої школи другої половини ХХ – початку ХХІ століть».
 5. Власов О. А., аспірант І року навчання, дфн, бюджет. Тема дисертації: «Мистецтво кримськотатарської кераміки ХVІ–початку ХХІ століть: типологія форм, оздоблення, художні особливості орнаментики»
 6. Власов О. А. Образ кримськотатарського «Тюльпана / Lâle» в оздобленні керамічного панно «Щит Тюльпан / QalqanLâle» за мотивами бойового шолома XVII – XVIII ст. в інтерпретації художника-кераміста Рустема Скибіна. Круглий стіл «Метавсесвіт української кераміки: питання збереження, реконструкції, оцифрування, експонування в умовах інформаційних викликів», Київський університет імені Бориса Грінченка, 11 грудня 2023 р.
 7. Енюшіна К. В., аспірант І року навчання, зфн, контракт. Тема дисертації: «Українська дерев’яна кругла скульптура епохи бароко: творчість провідних майстрів, технології виготовлення, розпис і реставрація».
 8. Енюшіна К. Творча спадщина скульптора Іоанна Георгія Пінзеля за хронологією. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ: Науковий збірник, 2023. Вип. 46. С. 192–198.
 9. Постол А. Р., аспірант І року навчання, дфн, контракт. Тема дисертації: «Образ козака Мамая ХVІІ–ХІХ століть в народній картині: джерела інспірацій, іконографія, художні особливості»
 10. Постол А.Р. Образ «Козака Мамая» в українському образотворчому мистецтві. МИХАЙЛО БОЙЧУК: ВІЗІЯ І МІСІЯ: ІІ Міжнародна науково-практична конференції, 30-31 жовтня 2023 р., Київська державна академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА

НАУКОВОЇ ШКОЛИ УСТАЛЕНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва наукової школи:

Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну

Рік заснування: 2009 рік

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації – 02.

Документ, яким зафіксовано створення наукової школи – додається у прикріпленому файлі (О.В. Школьна)

 

Керівник наукової школи: 

О. В. Школьна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Профіль в  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=UZ_3kZcAAAAJ&hl=uk

Учений секретар

О. О. Руденко, заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради.

Координатор з науково-організаційної роботи

О. Д. Сосік, аспірант Факультету образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Кадровий склад наукової школи:

Загалом 20 осіб: 9 наукових та науково-педагогічних працівників + 11 аспірантів та здобувачів

З них:

- докторів наук – 1

- кандидатів наук – 18

 

з/п

ПІБ

науковий ступінь

вчене звання

місцем роботи та посада

1.     

Титаренко Анна Олександрівна

к.і.н

-

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, провідний науковий співробітник відділу науково-фондової роботи

2.     

Варивода Аліна Григорівна

к.і.н

-

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, провідний науковий співробітник відділу вивчення мистецької спадщини

3.     

Дьяченко Роксолана Вікторівна

к.мист.

-

Київський національний університет культури і мистецтв,

старший викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

4.     

Одрехівський Роман Васильович

д.мист.

доцент

Львівський національний лісотехнічний університет України, професор кафедри дизайну

5.     

Олійник Вікторія Анатоліївна

к.мист.

-

Київський національний університет культури і мистецтв,

старший викладач кафедри графічного дизайну

6.     

Татіївська Інеса Петрівна

к.і.н

-

Міністерство культури та інформаційної політики України,

начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв

7.     

Ревенок Наталія Миколаївна

к.мист.

-

Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури,

старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

8.     

Шолуха Олександр Миколайович

-

-

Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури,

завідувач навчально-художньої майстерні

9.     

Руденко Олександра Олександрівна

-

-

Богуславська міська рада КЗ «Богуславська школа мистецтв», заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер

 

Основні напрями наукової роботи: 

 • Розвиток декоративно-прикладного мистецтва і протодизайну Київської Русі та України (художні фарфор-фаянс, художнє скло, художній метал, художнє дерево, гончарство, ювелірне мистецтво, художнє ткацтво, гобеленництво, килимарство);
 • Теоретико-методологічні засади мистецтвознавчої науки в Україні та світі
 • Культурні цінності та культурна спадщина у херитології;
 • Архітектура і мистецтво країн Західної Азії, Близького Сходу й Африки у сучасних дизайнерських розробках інтер’єру;
 • Юдаїка та візуальне мистецтво країн арабського світу;
 • Архітектура та декоративно-прикладне мистецтво Англії;
 • Промисловий і графічний дизайн, дизайн середовища, цифрове мистецтво й інформаційні технології у сучасній теорії та практиці;
 • Образотворче мистецтво України та Європи ХVІІІ – початку ХХІ століть.

 

Основні напрями науково-організаційної діяльності:

 • Ініціювання і координація наукових досліджень у галузі мистецтвознавства, культурології, музеєзнавства, пам’яткознавства, дизайну;
 • Упровадження сучасних мистецьких технологій у творчу практичну діяльність навчальних закладів;
 • Проведення та участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, брифінгах, круглих столах, симпозіумах, колоквіумах тощо;
 • Сприяння розвитку наукових осередків школи у мистецьких закладах України
 • Рецензування монографій, підручників, посібників, дисертаційних досліджень;
 • Участь у роботі експертних, спеціалізованих учених рад, робочих груп Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України.

 

6. Регіони діяльності осередків наукової школи: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Рівне, Вінниця, Черкаси, Житомир, Полтава, Дніпропетровськ, Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг.

7. Науковий доробок:

 • статті Scopus/Web of Science за останні 5 років – 27
 • монографії за останні 5 років – 1
 • захищені кандидатські та докторські дисертації за останні 5 років – 11 (9 під керівництвом Школьної О. В., 2 – під керівництвом Ковальчука О. В., 1 – під керівництвом Коновалової О. В.).

 

Кандидати та доктори наук,  які захистили дисертаційні дослідження під керівництвом доктора мистецтвознавства, професора, Школьної Ольги Володимирівни:

Наукова школа Школьної О. В. «Духовне зростання особистості під призмою теорії та практики мистецтва і дизайну»

 1. Титаренко Анна Олександрівна, канд. іст. н., провідний науковий співробітник відділу науково-фондової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 2. Варивода Аліна Григорівна, канд. іст. н., провідний науковий співробітник відділ вивчення мистецької спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
 3. Дьяченко Роксолана Вікторівна, канд. мист., доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Факультету журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;
 4. Одрехівський Роман Васильович, докт. мист., професор, проф. кафедри режисури та хореографії Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;
 5. Олійник Вікторія Анатоліївна, канд. мист., доцент кафедри графічного дизайну Київського національного університету культури і мистецтв;
 6. Татіївська Інеса Петрівна, канд. іст. н., начальник відділу переміщення, вивезення та повернення культурних цінностей головного управління охорони культурної спадщини Директорату культурної спадщини та музеїв Міністерства культури та інформаційної політики України;
 7. Ревенок Наталія Миколаївна, канд. мист., старший викладач, керівник навчально-творчої майстерні реставрації скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва кафедри техніки та реставрації творів мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури;
 8. Шолуха Олександр Миколайович, канд. мист., завідувач навчально-художньої майстерні кераміки ВСП КІнК КНУБА, викладач кафедри архітектурно-проєктної справи ВСП «ІІНО КНУБА»;
 9. Руденко Олександра Олександрівна, канд. мист., заступник директора з навчальної роботи, викладач фортепіано та концертмейстер КЗ «Богуславська школа мистецтв» Богуславської міської ради);
 10. Кривушенко Ясміна Олегівна, канд. мист, мистецтвознавиця-експертка, фахівець з міджнародної аукціонної діяльності;
 11. Лампека Микола Геронтійович, канд. мист, доцент кафедри комп’ютерної, інженерної графіки і дизайну Національного транспортного університету;
 12. Сапфірова Наталія Норіко Миколаївна, канд. мист., мистецтвознавиця-експертка, фахівець в галузі антикварного ринку, доцент КНУТД;
 13. Кашшай Олена Степанівна, канд. мист., проректор з наукової роботи, старший викладач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА;
 14. Харковина Євгенія Григорівна, канд. мист., керівник і викладач мистецьких дисциплін в Hurgri Art School;
 15. Аметова Ліля Маметівна, канд. мист., викладач мистецьких дисциплін в Київському національному університеті технологій і дизайну;
 16. Сосік Ольга Даниїлівна, канд мист., мистецтвознавиця-експертка в галузі живопису академізму, декадансу і символізму, завідувачка аспірантури, викладач мистецьких дисциплін кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука;
 17. Шеменьова Юлія Володимирівна, канд. мист., заступник директора і викладачка мистецьких дисциплін у Фаховому коледжі «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;
 18. Барбалат Олександра Володимирівна, художниця-емальєрка, старший викладач мистецьких дисциплін у ФОМД Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

 

Посилання на сайт наукової школи: https://kulturolog.wixsite.com/art-school