Бібліотека з мистецьких дисциплін

1. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів: Світ, 1992. 272 с.

2. Афанасьєв Ю.Л. Етнодизайн у контексті націєтворення та глобалізації. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Рівне, 2013. Вип. 19 (2). С. 143 – 147.

3. Баран Р.Р. Коломия – центр гончарства. Народний дім. Коломия, 1993. С. 9 – 14. 8. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. Львів: Апріорі, 2011. 313 с.

4. Близнюк М.М. Методична система навчання етнодизайну на основі інформаційних технології (інтеграційні процеси, інноваційна складова, педагогічна практика): монографія / за ред. проф. М.С. Корця. Київ: Вид-во «Акварель», 2017. 504 с.

7. Бровченко А.І. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Київ, 2011. 21 с.

8. Григоренко В.Є. Формування естетичного ставлення дітей старшого дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого мистецтва: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017. 329 с.

9. Гуменюк Т.Б. Проектування як педагогічний феномен. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2010. Вип. 6. С. 51 – 59.

10. Казьмірчук Н. Національне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва. Наукові записки Вінницького державного педагогічного імені Михайла Коцюбинського. 2011. № 34. С. 305 – 308.

11. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження. Київ, 2006. С. 108. 55. Коваленко О. Гончарство Полтави XVIII століття: монографія. Опішне: Українське Народознавство, 2018. 448 с.

12. Константинов В.О. До 95-річчя початку діяльності межигірського керамічного технікуму. Сіверщина в історії України. Глухів, 2015. Вип. 8. С. 283 – 286.

13. Копняк Н.. Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища: монограф. / Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С. та ін.; за заг. ред. С. Г. Литвинової. Київ: ЦП «Компринт», 2015. 163 c.

14. Корчевський Д.О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп'ютерної графіки і дизайну: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 318 с.

15. Кошак В., Сандюк В. Методика викладання рисунку Тараса Драгана в контексті львівської мистецької школи другої половини ХХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2015. Вип. 27. C. 94 – 102.

16. Кулініч Л. Вивчення регіонального народного мистецтва як засіб соціально-професійного становлення вчителя образотворчого мистецтва. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кіровоград,2013. Вип. 121(2). С. 98 – 101.

17. Овчаренко Л. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894–1941): автореф. дис. … д-ра істор. наук: 07.00.05. Львів, 2018. 43 с. 185

18. Овчаренко Л. Макаровоярівський осередок гончарної освіти в Україні. Опішне: Українське Народознавство, 2008. 160 с. 79. Овчаренко Л. Утвердження традиційного гончарства в Миргородській художньо-промисловій школі імені Миколи Гоголя впродовж першої чверті ХХ століття: уроки й проблеми.

URL:http://www.ceramologyinst.gov.ua/38-culyerceramology/historicalceram/156-mirgorodovcharenko.

19. Оршанський Л., Мельник Г., Ліщинська-Кравець Г. Педагогічна система фахової підготовки майбутніх учителів технологій у галузі народного декоративно-ужиткового мистецтва. Молодь і ринок. 2022. № 7-8 (205–206). С. 88 – 93.

20. Панасенко Е.А. Експеримент у педагогічних дослідженнях в Україні: теорія та практика (1943 – 1991 рр.): монографія. Донецьк: Донбас, 2013. 756 с. 92. Парахін В. Народне мистецтво завтра: відродження чи імітація. Образотворче мистецтво, № 1. 1996. С. 10 – 11.

21. Печорний П.П. Декоративний розпис. Пейзаж. Натюрморт. Київ: Вид. Остап Ханко, 2015. 246 с.

22. Пічкур М. О. Образотворча підготовка студентів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти: монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2022.270 с.

23. Пічкур М. О. Теоретико-практичні засади використання етнічної орнаментики в декоративній творчості майбутніх художників-педагогів. Етнодизайн у контексті національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. праць / Ред кол.: гол. ред. М. І. Степаненко, упоряд. і відп. ред. Є. А. Антонович, В. П. Титаренко та ін. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018.Кн. 1. С.343–347. 187.

24. Пічкур М. О. Фокус результативності базового професійного етапу образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Молодь і ринок. Дрогобич, 2020. № 2/181. С. 107–113.

25. Пошивайло О. Гончарна велич і трагедія Макарового Яру доби Розстріляного Відродження. Опішне: Укр. Народознавство, 2008. 240 с. 103.

26. Роїк Ю.В. Вивчення особливостей регіональних осередків етнодизайну кераміки як засіб підвищення професійної підготовки майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Одеса, 2020. С. 231 – 236.

27. Роїк Ю.В. Вивчення регіональних осередків етнодизайну кераміки як педагогічна умова професійної підготовки майбутніх керамістів. Сучасна 188 мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи: матер. Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Київ, 22 квітня 2020 р.). Київ, 2020. С. 74 – 83. 111.

28. Роїк Ю.В. Використання цифрових технологій у етнодизайні кераміки. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених(м. Київ, 21 – 22 квітня 2021 р.). Київ, 2020. С. 40 – 42. 112.

29. Роїк Ю.В. Етнодизайн кераміки як складова професійної підготовки майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва. Молодь і ринок. Дрогобич, 2018. № 11 (166). С.171 – 176. 114.

30. Роїк Ю.В. Етнодизайн кераміки: сутність поняття. Wa yScience: тези доп. III міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 1 – 2 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 545 – 551.

31. Роїк Ю.В. Кераміка як здоров’язберігаюча техніка. Соціальнопедагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11 – 12 квітня 2019 р.). Київ, 2019. С. 98 – 102. 117.

32. Руденченко А.А. Методика навчання майбутніх фахівців у галузі етнодизайну. Науковий Огляд. 2016. № 9 (30). С. 1 – 15.

33. Руденченко А.А. Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах: автореферат дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 42 с. 127.

34. Руденченко А. Етнодизайн як міждисциплінарний феномен створення творчого освітнього простору. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. №10 (Ч. З.). С. 140 – 146. 190

35. Руденченко А. Виявлення здібностей до художнього проектування в етнічному стилі у майбутніх фахівців дизайну. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.- 2023. - №19 (175). – С. 24-28

36. Руденченко А. Техніка перетинчастої інкрустації в ювелірному мистецтві Візантії VI - IX. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 61, том 3. – 2023. – С. 104-108

37. Руденченко А. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності з етнодизайну у студентів закладів вищої освіти : [монографія] / А. А. Руденченко, Тименко В.П. – К. : Вид. ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 326 с.

38. Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). 3-тє вид., допов. та випр. Київ: Редакція вісника «Ант», 2013. 413 с.

39. Сніжко В. Етнодизайн як українська світоглядна структура. Наука і суспільство. 2011. № 3/4. С. 30 – 39. Тименко В.П. Теоретичні засади етнічного дизайну у професійній освіті. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. 2017. Вип. 1. С. 75 – 84.

40. Тимків Б.М. Роль етнодизайну в підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2011. № 3. С. 170 – 175.

41. Титаренко В.П. Естетична культура сучасної молоді: українські народні промисли: монографія. Полтава: Полтавський літератор, 2011. 528 с. 148. Титаренко В.П. Методика вивчення декоративно-прикладної творчості: навчальний посібник. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. 252 с. 149. Факультет декоративно-прикладного мистецтва. ЛНАМ.67с. URL: http://www.logos.biz.ua/proj/lnam/online/lnam--38-67.pdf (дата звернення: 01.03.2021)

42. Філіпчук Г. Національна ідентичність: освітньо-культурний вимір: монографія. Чернівці, 2016.

43. Фурса О.О. Якість професійної підготовки фахівців із дизайну як запорука успішної модернізації дизайн-освіти. Нова педагогічна думка. 2013. № 2. С. 133 – 137.

44. Чегусова З. Особливості художньої трансформації та інтерпретації національних традицій образотворення у професійній кераміці України періоду 1990 – 2010-х років. Студії мистецтвознавчі. 2014. С. 78 – 98.

45. Чирчик С.В. теоретичні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів (огляд). Вища школа. 2020. №11. (195). С. 54–66. 193

46. Янощак-Пшибила О.Я. Формування коломийського стилю в кераміці. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. 2012. № 1. С. 209 – 213.

47. İpek Memikoğlu, Olgu Sümengen Berker, Elif Tolun. Experience with clay in the basic design education. Global Journal onHumanites & Social Sciences. Issue 1. 2015. pp. 221–226.

48. Roik Yu. Ethnodesign as an issue for discussion in foreign scientific literature: monografia / edited by Magdalena Wierzbik-Strońska and Iryna Ostopolets. Katowice: Publishing House of University of Technology, 2021. p. 222 – 227.

49. RUDENCHENKO A. A. AUSTRALIAN OPALS IN THE WORKS OF MODERN UKRAINIAN JEWELLER MAKSYM STOLIAR.  Наукове видання «ART and DESIGN». – 2023. - №1 (21). – С. 45-53