Контакти

kdmr.fomd@kubg.edu.ua

Google Scholar

YouTube

Facebook

02154, Київ, бул. І. Шамо, 18/2, каб. 211

Про кафедру

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва і реставрації створена відповідно до рішення Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298 на  факультеті образотворчого мистецтва та дизайну. 

Враховуючи загальнонаціональну місію Київського університету імені Бориса Грінченка,   стратегічні цілі кафедри  такі:

  1. Збереження освітньо-мистецьких традицій, удосконалення  якості дизайнерської і мистецької освіти,  урахування освітньо-професійних потреб сучасного обдарованого покоління учнівської молоді, інтеграція нашої академічної мистецької освіти у європейський та світовий культурний простір. 
  2. Формування національної мистецької еліти, здатної до розвитку українського національного дизайну на основі збереження та примноження національних мистецьких традицій.

   Нормативно-правовою основою освітньо-наукової та освітньо-професійної та освітньо-творчої діяльності кафедри є закони України «Про вищу освіту», «Про освіту» (ст. 21 Спеціалізована освіта), «Про народні художні промисли», проект Закону України «Про ремісничі палати України», Класифікатор професій (2010 р.), стандарти МОН України  022 Дизайн і 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Згідно з положеннями державних нормативно-правових документів буде актуалізовано освітньо-творчий рівень діяльності кафедри:

  1. Нині діючі положення кафедри доповняться окремими пунктами про її діяльність на освітньо-творчому рівні, що полягає в оволодінні методологією мистецької та мистецько-педагогічної діяльності, здійсненні самостійного творчого мистецького проекту, здобуття практичних навичок продукування нових ідей і розв’язання теоретичних та практичних проблем у творчій мистецькій сфері. (Частина перша статті 5 Закону України «Про вищу освіту»).
  2. Колектив кафедри декоративно-прикладного мистецтва та реставрації здійснюватиме освітню діяльність на засадах поєднання традиційних автентичних цінностей матеріально-художньої культури України з новітніми  світовими тенденціями цифрового мистецтва; модернізуватиме та оновлюватиме зміст наявних освітніх програм шляхом адаптації до існуючих потреб на ринку праці; упроваджуватиме в освітній процес принципи академічної доброчесності та незалежне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти й наукових ступенів.
  3. Створення та впровадження в навчальний процес нових освітніх програм «Етнодизайн», «Мистецтво мультимедіа», «Реставрація творів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва» (Освітньо-професійні програми бакалавра спрямовані на фундаментальне вивчення академічних аспектів образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва та реставрації в поєднанні з комп’ютерними технологіями. Актуальною проблемою сьогодення є розробка таких освітніх технологій, які здатні модернізувати традиційні форми навчання з сучасними з метою формування високого рівня професійної компетентності випускника за вимогами ринку праці. Мультимедійні інформаційні технології дають можливість обмінюватися інформацією без часових і просторових обмежень, забезпечують розв’язання поставлених технічних завдань у даній галузі).

Вимогою спеціалізованої мистецької освіти сучасного інформаційного суспільства є розвиток кожного студента як творчої особистості. Проектне дизайн-мислення є необхідною якістю творчої особистості дизайнера, а творче варіювання типових виробів художніх ремесел – художника декоративно-прикладного мистецтва, фахівця етнодизайну (здатних до творчого варіювання типових зразків автентичних художніх виробів для їх подальшого тиражування сучасними технологіями  художнього виробництва). 

Для тиражування сучасної художньої продукції, у якій будуть творчо варійовані типові зразки, необхідні дослідження і спільна проектна творчість викладачів і студентів. Тому нами передбачено такі завдання з дослідження і творчості: