Бібліотека з мистецьких дисциплін

 1. Bellamy's, D. (2010) Watercolour. Landscape Course. http://elib.kubg.edu.ua/5066/
 2. Harris, D. The Calligrapher's Bible. 100 Complete Alphabets and How to Draw.BARRON'S, 2003. 257 с. http://elib.kubg.edu.ua/3250/
 3. Oriol A.L. (2007) Typosphere: New fonts to make you think. http://elib.kubg.edu.ua/3253/
 4. Боднар І.Р. Шкільний гурток: Паперопластика. Харків: Ранок, 2011. 96 с. http://elib.kubg.edu.ua/3281/
 5. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 396 с. http://elib.kubg.edu.ua/4725/
 6. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2006. 256 с. http://elib.kubg.edu.ua/2047/
 7. Дем'янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. Суми : ТОВ Видавництво «Антей», 2006. 384 с. http://elib.kubg.edu.ua/1626/
 8. Дубасенюк, О.А. та Вознюк, О.В. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Житомир:  Вид-во  ЖДУ ім. І. Франка, 2011.  114 с. http://elib.kubg.edu.ua/1805/
 9. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 296 с. http://elib.kubg.edu.ua/3620/
 10. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Ілюстрована енциклопедія моди. – Прага.: Артія, 1986. http://elib.kubg.edu.ua/2769/
 11. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк.., 2002. – 190 с.: іл. http://elib.kubg.edu.ua/3620/
 12. Кузьмінський, А.І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб.. Київ: Знання, 2010. 335 с. http://elib.kubg.edu.ua/3242/
 13. Масол, Л.М. Мистецтво (інтегрований курс) : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч.закл. Київ : Світоч, 2014. 208 с. http://elib.kubg.edu.ua/4438/
 14. Нагаєв, В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 232 с. http://elib.kubg.edu.ua/585/
 15. Ніколаєва Т. О. Історія українського костюма. Іл. З. Васіної, Л. Міненко, Т. Ніколаєвої, О. Слінчак, М. Старовойт. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.; іл. http://elib.kubg.edu.ua/1972/
 16. Орлов, В.Ф. та Фурса, О.О. та Баші, О.В. (2012) Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін: навч.-метод. посіб. Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2012. 310 с. http://elib.kubg.edu.ua/4582/
 17. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. пос. / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2005. – 360 с. https://bohdan-books.com/upload/iblock/560/560fc615be7f2c4f530c49a60f4b5fc4.pdf
 18. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань : розвиток візуал. мистецтва України XX – XXI століття; Акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва. Київ : ВХ [студіо], 2008. 188 с. http://elib.kubg.edu.ua/5259/
 19. Сисоєва, С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с. http://elib.kubg.edu.ua/1274/
 20. Сисоєва, С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: Монографія. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 400 с. http://elib.kubg.edu.ua/4575/
 21. Степовик Д. Історія української ікони Х-XX століть. Київ: Либідь, 2004. 440 с. http://elib.kubg.edu.ua/2179/
 22. Татарнікова А.А. Технології арт-менеджменту та їх роль у модернізації професійної підготовки кадрів для сфери культури й мистецтва. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015. (6(50)). с. 381-388. http://elib.kubg.edu.ua/4947/
 23. Чєн Н.В. Нетрадиційні техніки зображення: Навчально-методичний посібник. – Харків: Скорпіон, 2007. – 48 с. http://elib.kubg.edu.ua/2813/