viber2022-09-2016-14-01-320
Контактна інформація

a.rudenchenko@kubg.edu.ua
02154, Київ, бул. І. Шамо, 18/2

Руденченко Алла Андріївна

Завідувач кафедри декоративного мистецтва і реставрації

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор наук, професор

Біографія

Профіль Google Scholar

 

ОСВІТА:

Диплом спеціаліста та кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва та креслення здобувала у Київському університеті ім. Бориса Грінченка протягом 1995-2000 рр. (диплом з відзнакою).

У 2006 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 за темою: «Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці та образотворчого мистецтва в основній школі».

Член Спілки дизайнерів України (з 2007 р.)

  Вчене звання доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну присвоєно у 2012 році, атестат 12ДЦ № 018243.

 

У 2017 р. захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах» по спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) та отримала посвідчення доктора наук ДД № 006487.

Вчене звання професора кафедри теоретичних дисциплін та професійної освіти присвоєно у 2021 році, атестат АП № 003410.

 

ДОСВІД РОБОТИ:

2002-2016 – викладач образотворчого мистецтва КВНЗ КОР Богуславського гуманітарного коледжу ім. І.С. Нечуя-Левицького.

2005-2009 – доцент кафедри дизайну, Інститут реклами (за сумісництвом);

2009-2016 – доцент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Київського університету Бориса Грінченка (за сумісництвом);

2016-2017 – завідувач кафедри, професор монументально-декоративного мистецтва Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну; 

2017 – 2022 – декан факультету ДПМ Київської державної академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

Підготовка наукових публікацій, навчально-методичних видань.

Керівництво аспірантами.

Секретар спеціалізованої вченої ради К 26.897.01 КДАДПМД ім. М. Бойчука із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій (2018-2021), член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 КНУТД із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн. Член редакційної колегії збірника наукових праць " Мистецька освіта: методологія, теорія, практика». У 2020, 2021 році працювала експертом в Українському культурному фонді (експертна рада: «Інклюзивне мистецтво»). Є гарантом освітньої програми другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 023 Образотворче, декоративне мистецтво, реставрація.

Участь, організація, проведення науково-практичних конференцій, майстер-класів.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Пройшла міжнародне стажування та підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін», яке організоване Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 21.09 - 21.12.2020 року в обсязі 6,0 кредитів (180 годин) та отримала сертифікат № 31/12/2020. 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

понад 100 наукових праць, у тому числі публікації у наукових виданнях, включених до наукометричних баз, рекомендованих МОН України; публікації, включені до переліку наукових фахових видань України; методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми, монографії.

 

Види та результати професійної діяльності відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов

Номер показника

Пояснення

1

Включене до наукометричної бази Web of Science


  1. Rudencenko A., Chyrchyk S. Formation of professional competence of students of art higher education in the context of COVID-19 / Postmodern Openings, vol. 4(3), 2021 
  2. Rudencenko A. Problems of preparation for educational dezing of students of institutions of education / Inicio / Arguivos, vol. 14(33), 2021 

Публікації у фахових збірниках

  1. Руденченко А. А. Особливості та організаційно-педагогічні засади проектування творчого освітнього простору вищому мистецькому навчальному закладі / А. А. Руденченко // Наукові записки. – Вип. 143. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 79-84.
  2. Руденченко А. А. Індивідуально-дифиренційований підхід до творчого розвитку особистості студентів у процесі етнодизайнерської діяльності / А. А. Руденченко // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць. – Полтава: Полтавський літератор, 2016. – С. 140-150.
  3. Руденченко А. А. Методика навчання майбутніх фахівців в галузі етнодизайну / А. А. Руденченко // Науковий огляд. – Вип. № 9 (30). – К., 2016. – С. 125-139.


3

Закордонна колективна монографія

  1. Rudenchenko Alla Andryivna. Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations. USE OF THE ETHNIC DESIGN FOR CREATING EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENT IN HIGH ART EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS.  Copyright 2018 Cambridge Scholars Publishing. All rights reserved     

Монографія

  1. Руденченко А. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності з етнодизайну у студентів закладів вищої освіти : [монографія] / А. А. Руденченко, Тименко В.П. – К. : Вид. ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 326 с.

5

Захистила дисертацію за спеціальність теорія та методика навчання (технічні дисципліни) на тему  «Теоретичні і методичні засади навчання етнодизайну студентів у вищих мистецьких навчальних закладах» 27.04.2017

7

  1. Секретар спеціалізованої вченої ради К 26.897.01 КДАДПМД ім. М. Бойчука із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій».
  2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 КНУТД із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн.

12

Міжнародна науково-практична

конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»,

м. Київ, 22 квітня 2021 року. Київ 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи", 22 квітня 2021 р., м. Київ 

Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи", 22 квітня 2020 р., м. Київ

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну» 20 квітня 2018 р., м. Київ

 

ІІ міжнародна конференція «Роль науки та освіти в забезпеченні сталого розвитку», Польща, м. Катовіце , 5-6 квітня 2021 р.

13

Руденченко А.А. Навчальна програма з дисципліни «Методичні засади наукової і мистецької освіти» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта освіта (за видами), 2021.  15 с.

Руденченко А.А. Навчальна програма з дисципліни «Моніторинг якості професійної освіти» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта освіта (за видами), 2020.  11 с.

Руденченко А.А. Навчальна програма з дисципліни «Моніторинг якості професійної освіти» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта освіта (за видами), 2019.  10 с.

Руденченко А.А. Навчальна програма з дисципліни «Моніторинг якості професійної освіти» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта освіта (за видами), 2018.  9 с.

14

У 2020-2021 році працювала експертом в Українському культурному фонді (експертна рада: «Інклюзивна освіта»)

19

Член спілки дизайнерів України

Powered by SobiPro