Zaitseva-V-I-1
Контактна інформація

(044) 294-00-25
v.zaitseva@kubg.edu.ua
02154, Київ, бул. І. Шамо, 18/2, каб. 119

Зайцева Вероніка Іванівна

Заступник декана з наукової роботи

Біографія

Зайцева Вероніка Іванівна, кандидат мистецтвознавства, працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 1 лютого 2012 року, має педагогічний стаж 10 років на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри образотворчого мистецтва з 01.09.2020 і донині.

В 2018 році закінчила аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. 

29 листопада 2019 року захистила дисертацію з теми «Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського в культурно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХІ століть» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство).

У жовтні 2021 року вступила у НСХУ (секція мистецтвознавства). 

Має 40 наукових і науково-методичних публікацій, у тому числі наукові праці у фахових виданнях – 9; статті у журналах, які входять до наукометричних баз даних – 10; навчально-методичний посібник – 1.

Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства опубліковано 20 праць, з них 13 наукових та 2 навчально-методичного характеру (навчальний посібник «Практика композиції», електронний курс з дисципліни «Практика композиції»), у тому числі 3 фахових статті та 2 статті у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Також Зайцева В. І. взяла участь у 10 науково-практичних конференціях (з них 3 – міжнародні), присвячених актуальним питанням образотворчого мистецтва та освіти.

В. І. Зайцева є розробником методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної магістерської роботи з галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», освітньої програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво» (Наказ № 793 від 17.12.2020).

Брала участь у міжнародному стажуванні: Пройшла зарубіжне стажування в онлайн-форматі, 160 год. (м. Рига, Латвія). Тема: «Онлайн навчання з образотворчого мистецтва для інклюзивної освіти». Термін стажування: 01.10.2020 – 07.02.2021 рр.  

У 2021 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою.

Здійснює наукові дослідження за напрямом кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв. Є гарантом освітньо-професійної програми 023.00.01 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другого (магістерського) рівня вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Наказ № 603 від 17.09.2021) 

Викладає навчальні дисципліни для здобувачів освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 023.00.01» викладала такі дисципліни: «Академічний рисунок», «Академічний живопис», «Композиція», «Комп’ютерна графіка».

Для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»: «Практика рисунку», «Практика композиції».

Здійснює керівництво дипломними проєктами здобувачів освіти освітнього рівня першого (бакалаврського) та другого (магістерського).

Розробила електронний навчальний курс для здобувачів освіти денної форми навчання з дисципліни «Практика композиції» зі спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», який пройшов сертифікацію (Наказ від  30.12.2021. № 856) та впроваджений у навч. процес з 2020 р. (УРЛ: https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24096).

Powered by SobiPro